Polska > Grupy > Zaproszenie  System TeTa
Zaproszenie do grupy w Yahoo!
  Jeśli jesteś moderatorem, na dowolnym ekranie grupy, po lewej stronie, w tabelce z głównymi opcjami (prawie na samym dole) znajdziesz opcję Invite = Zaproś. Kliknij na nią.

Invite Members = Zaproś do grupy

This feature allows you to send an email invitation to people you would like to join your group. Please use this feature responsibly. Abuse can lead to inactivation of your account. =
Ta opcja pozwala Ci wysłać zaproszenie do ludzi, których chcesz zaprosić do grupy. Prosimy o odpowiedzialne używanie tej opcji. Nadużywanie zaufania może prowadzić do odebrania Ci konta.

1. Enter email addresses or Yahoo! IDs = Wprowadź adresy skrzynek lub ID w Yahoo!

You may enter up to 50 email addresses OR Yahoo! IDs, one per line. =
Możesz wprowadzić do 50 adresów skrzynek lub ID w Yahoo!, po jednym w jednej linii.

Example = Przykład:   jsmith@domain.com
  pat2000

W oknie pod spodem wpisz adresy lub ID osób, które zapraszasz.

2. Enter an introductory message = Wprowadź tekst zaproszenia

Enter a message explaining why you are inviting these people to your group. Your message will be included with the email invitation. =
Wprowadź tekst wyjaśniający dlaczego zapraszasz te osoby do swojej grupy. Ten tekst znajdzie się w liście zapraszającym.

Kliknij na: Submit Invite = Zatwierdź zaproszenie (albo Cancel gdybyś się rozmyślił).


Uwaga: Na dole strony (celowo drobnym drukiem) jest informacja:
If you need to import members from an existing email list, use the Add Members form. =
Jeśli potrzebujesz importować członków z istniejącej grupy, użyj formy Dodaj członków

Jeśli chcesz użyć tej opcji, nie wypełniej nic na tej stronie, kliknij na link Add Members i dalej korzystaj z instrukcji: Zapisanie do grupy.


Po kliknięciu na Submit Invite dostaniesz nową stronę. Będzie tam podana ilość osób, które zapraszasz (Number of members to invite) oraz obraz listu, jaki zostanie za chwilę wysłany do podanych przez Ciebie osób (Invitation message). U góry zobaczysz:

Please review the invitation below carefully. You may not cancel an invitation once it has been submitted. = Prosimy o staranne sprawdzenie zaproszenia. Nie można skasować zaproszenia z chwilą kiedy zostało zatwierdzone do wysłania.
If you wish to make any changes, click "Edit". If you are ready to submit your invitation, click "Invite Members". = Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij "Edit". Jeśli jesteś gotów zatwierdzić do wysłania, kliknij "Invite Members".


Po kliknięciu na Invite Members zaproszenia zostaną wysłane i zobaczysz:

Your invitation has been processed. You can check the Group Activity area on the Management page of your group to find out which individuals join the group. = Twoje zaproszenie zostało wysłane. W obszarze Wydarzenia (Group Activity) na stronie Zarządzanie (Management) Twojej grupy możesz sprawdzić, które z tych osób się zapisały.

Jeśli potrzebujesz, zobacz instrukcję: Zarządzanie.

Link poniżej: View Members list zabierze Cię do listy członków grupy. Możesz też kliknąć na dowolną opcję w tabelce po lewej stronie.

 
TeTa > Polska > Grupy > Zaproszenie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-10-06