Słownik JPR

Bieda

Brak środków do realizacji celów, jakie się sobie stawia. Wynika albo ze zbyt wygórowanych celów (patrz: Cele), albo z lenistwa (patrz: Lenistwo), albo z braku zrozumienia biblijnej przypowieści o talentach (patrz: Talent). Bieda jest w każdym przypadku nieuzasadniona i niepożądana. Moralnym obowiązkiem członków JPR, którzy czują się biedni, jest zabranie się do roboty, a nie zawracanie głowy kolegom, rodzinie i znajomym.

Bliźni

Inny człowiek. JPR zaleca traktować bliźnich z szacunkiem (patrz: Szacunek). Bliźnich można również kochać (patrz: Miłość bliźniego).

Bogactwo

Posiadanie środków na realizację celów, jakie się sobie stawia. Bogactwo jest warunkiem koniecznym dawania (patrz: Dawanie), które jest uznaną w JPR cnotą. Bogactwo dzielimy na: materialne i duchowe.

  • Bogactwo materialne = Zgromadzone dobra materialne.


  • Bogactwo duchowe = Zgromadzona w umyśle wiedza (w tym umiejętność korzystania z olbrzymiego zbiornika wiedzy w formie pisanej - od wykutych w kamieniu hieroglifów, poprzez papirusy, książki, filmy, itp. do Internetu).

Być

Być czymś lub kimś. Nie można być, nie będąc jednocześnie kimś lub czymś.

Być albo nie być

Pytanie Hamleta. Prawidłowa odpowiedź jest twierdząca.

Cele

Marzenia (patrz: Marzenia) zamienione na konkretny plan działania.

Coś

Coś, co istnieje. Coś nie może być jednocześnie czymś innym (patrz: Prawo tożsamości).

Dawanie

Jedna z cnót w JPR. Warunkiem koniecznym dawania czegoś jest posiadanie tego czegoś (patrz również: Bogactwo oraz Miłość bliźniego). W JPR dawanie rzeczy, których się nie ma, nie jest zalecane (wbrew ogólnej tendencji).

Demony

Istoty wymyślone przez ludzi i wykorzystywane do zrzucania odpowiedzialności (patrz: Odpowiedzialność) za to, co się robi.

Inteligencja

Umiejętność robienia wyłącznie rzeczy, które prowadzą do celu i unikania robienia rzeczy, które do celu nie prowadzą.

Lenistwo

Brak zrozumienia, że życie jest piękne.

Marzenia

Siła dająca energię do życia (patrz również: Cele).

Miłość bliźniego

Okazywanie innym ludziom szacunku (patrz: Szacunek). Warunkiem koniecznym kochania kogokolwiek innego jest kochanie siebie samego (nie można kochać kogoś bardziej niż kocha się siebie).

Miłość własna

Szacunek dla siebie, samouznanie (nazywane też czasem poczuciem własnej wartości). Polega na podejmowaniu takich decyzji w każdym momencie swojego życia, aby można było sobie spojrzeć w oczy w lustrze. Nie jest cechą wrodzoną, w związku z czym należy ją świadomie kształtować i rozwijać. Warunek konieczny do praktykowania miłości bliźniego (patrz: Miłość bliźniego).

Nic

Słowo, które oznacza przeciwieństwo czegoś (patrz: Coś).

Odpowiedzialność

Wynikająca z wolności (patrz: Wolność) postawa życiowa, polegająca na tym, że jeśli się uważa na to, co się robi, to można robić, co się uważa. Czynienie kogoś innego (a szczególnie Boga) odpowiedzialnym za to, co się robi, jest w JPR uważane za bardzo nieeleganckie.

Pogarda

Brak szacunku (patrz: Szacunek) wyrażany słowami, gestami lub czynami. Na przykład nazywanie kogoś "ptasim móżdżkiem", pokazywanie gestu Kozakiewicza, nie oddawanie pieniędzy, które jest się winnym. Nie zalecane w JPR.

Praca

Coś, co jest niezbędne do osiągania sukcesu (patrz: Sukces). W JPR, podobnie jak w słowniku, praca i sukces ułożone są alfabetycznie: praca poprzedza sukces, a nie odwrotnie.

Prawa konfliktu

Dotyczą współpracy i konkurencji w realizowaniu określonych idei.

  • [0] Jeśli współpracujemy przy realizowaniu tej samej idei (np. tworzeniu JPR), nie ma konfliktu i wszyscy są zadowoleni (dla jednolitości nazwijmy to zerowym prawem konfliktu).


  • [1] Pierwsze Prawo Konfliktu dotyczy sytuacji, kiedy ma miejsce konkurencja w trakcie realizowania tej samej idei (np. kto zostanie PWUŚ, tj. Pierwszym Wirtualnym Ukrzyżowanym Świętym). PPK mówi, że wygrywa ten, kto bardziej konsekwentnie realizuje ideę (np. usiłuje propagować myślenie na forum Prawda o Bogu, za co zostaje z hałasem ekskomunikowany, itp. (patrz forum Nawiedzeni szaleńcy).


  • [2] Drugie Prawo Konfliktu dotyczy sytuacji, kiedy ma miejsce współpraca osób realizujących dwie sprzeczne idee (np. propagowanie samodzielnego myślenia w przeciwieństwie do propagowania ślepego posłuszeństwa autorytetom). DPK mówi, że współpraca taka nigdy nie będzie z korzyścią dla dobrej idei, a może tylko pomóc wyznawcom idei złej. Inny przykład: człowiek uczciwy współpracujący z włamywaczem może tylko stracić, a nie zyskać.


  • [3] Trzecie Prawo Konfliktu dotyczy sytuacji kiedy ma miejsce konkurencja między osobami realizującymi dwie sprzeczne idee. TPK mówi, że im więcej światła, im więcej otwartości, informacji, dyskusji, tym lepiej dla dobrej idei. Trzymanie problemów w tajemnicy, sza, sza, sza - sprzyja tylko ideom złym, nigdy dobrym. Innymi słowy, jeśli jesteśmy przekonani o słuszności idei, nie ma sensu obawiać się otwartego dyskutowania na ten temat. Banowanie dyskutantów może służyć tylko agentom zła.

Prawo tożsamości

Coś nie może być jednocześnie czymś innym. A = A. W JPR zalecane jest trzymać portfel z daleka od ludzi, którzy upierają się, że A może być jednocześnie nie A.

Samoakceptacja

Zaufanie do Boga, że wie co zrobił i wdzięczność za to, że był uprzejmy właśnie TAK to zrobić.

Sukces

S + U + K + C + E + S

Spokój sumienia = poczucie, że jest się sobą, autentycznym człowiekiem, który zamiast mieć pretensje (o to czy tamto) do świata lub Boga, pracuje nad swoim szczęściem, tak jak potrafi najlepiej, w harmonii z innymi, z którymi porozumiewa się w taki sposób, że nie musi się ich nigdy obawiać.

Umiejętność współżycia z ludźmi.

Kondycja fizyczna i zdrowie.

Cele i ideały. Rzeczy (materialne i niematerialne) dla których warto się wysilać.

Ekonomiczna niezależność (patrz również: bogactwo).

Samorealizacja. Spełnienie siebie i swojego człowieczeństwa. Nie wiadomo, na czym dokładnie polega, ale wielu ludzi już próbowało i przyjemnie się czyta ich biografie. W JPR zaleca się tak żyć, żeby chciało się potem czytać.


Szacunek

Uznawanie inności innych ludzi. Przeciwieństwo pogardy (patrz: Pogarda). Szacunek można objawiać w słowach, gestach i czynach. Objawianie szacunku w czynach może być wyrażane dawaniem (patrz: Dawanie). Szacunek jest zalecany w JPR w stosunku do wszystkich ludzi ("wszyscy" w znaczeniu JPR to wszyscy, nawet dzieci i ci, co są obsmarowywani na płotach).

Talent

Coś, co każdy posiada do czegoś. Bóg jest sprawiedliwy i każdemu daje tylko niektórzy wybrzydzają, że nie chcą rudych, to nie mają nic (na głowie). Większość ludzi nie zrzeszonych w JPR nie zdaje sobie z tego sprawy i zakopuje swoje talenty pod ziemię, zamiast je pomnażać, a potem jest płacz i zgrzytanie zębów. Na szczęście w JPR wszyscy wiedzą, że są unikalni i mają nie jeden, ale kilka talentów, które z radością (i na chwałę Bożą) rozwijają. Dzięki czemu są bogaci (patrz: Bogactwo).

Umysł

Jedyne narzędzie (dane człowiekowi przez Boga) do oceniania czy Głos, który słyszy, pochodzi od Boga czy od szatana. Jedną z cnót w JPR jest dbanie o swój umysł i jakość procesów, które w nim zachodzą.

Wolność

Dana przez Boga możliwość osobistego decydowania o każdym najmniejszym kroku w swoim życiu, a co za tym idzie, odpowiedzialność za wszystko co się robi (patrz: Odpowiedzialność).


Copyright, Tadeusz Niwiński, 2001

[Home] powrót do TeTa Last updated 2001-07-03